โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป.พังงา เสนอหน่วยงานรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”  ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป.พังงา เสนอหน่วยงานรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”  ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
                       คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย พลโทณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์  ผู้เชี่ยวชาญฯ  ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทน สพฐ. นางสาวพรพัฒนา สิงคเสลิต ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และนางสาวปรารถนา ทองรักษ์ ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป.พังงา ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนบ้านบางหลาม ภายใต้การบริหารงานของ นางวารุณี พ่านปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เสนอเข้ารับการพิจารณาประเภทหน่วยงาน ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู  นักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนตัวแทนชุมชน และโรงเรียนในเครือข่าย ได้ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ในวันที่ 27 มกราคม 2566
                       คณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญและเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมเป็นกำลังใจในการเป็นโรงเรียนต้นแบบของ สพฐ. จึงขอให้มุ่งมั่น รักษาความดีงาม สร้างคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นพลังของแผ่นดินในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ทำความดีต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :