พังงา จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้กลุ่มและช่างทอผ้าได้ต่อยอดผสานกับอัตลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่น เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบลายผ้าพระราชทาน “ ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา องค์กรภาคเอกชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ตลอดจนกลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค รวม 51 ราย เข้ารับแบบลายผ้าพระราชทาน ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา เพื่อให้ช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้นำไปถักทอพัฒนาต่อยอดออกแบบลายผ้าผสมผสานกับอัตลัษณ์ของพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มทอผ้าต่างๆ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบขยายผล เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นของตนเอง สร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

.

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์,ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์กักดี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก จก ขิด แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้นำไปถักทอพัฒนาต่อยอดได้ตามความคิดและความถนัดของตนเอง

.

#ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar