เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบหมายงานให้กรรมการฯดูแล เนื่องจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาหมดวาระ

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบหมายงานให้กรรมการฯดูแล เนื่องจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาหมดวาระ
วันที่ 13 ก.ย.66 นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เช่น สภากาชาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ประมาณการรายรับ และประมาณการค่าใช้จ่าย, โครงการตามแผนงาน งานและโครงการที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาในปีงบประมาณ 2566 อาทิ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566, โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันเพื่อน้อง อิ่มท้องสุขใจ” ประจำปี 2566, โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566, โครงการทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการส่งเสริมการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย, โครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เฉลิมพระเกียรติฯ, สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 583 ประจำปี 2566, การรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต, รายละเอียดมอบเงินสดช่วยเหลือและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปี 2566, รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566,
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการ “บ้านกาชาด พังงาผาสุก” ประจำปี 2566 เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ อำเภอละ 2 หลัง ส่วนอำเภอเกาะยาว 3 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว  4 อำเภอ  คืออำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และอำเภอคุระบุรี และพิจารณาการมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ได้ดูแลตามแนวทางการปฏิบัติที่สภากาชาดไทยได้กำหนด เนื่องจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้หมดวาระในเดือนกันยายน 2566 นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar