“จุรินทร์-เฉลิมชัย” ร่วมเป็นสักขีพยานการทำ MOU เกษตรปลอดภัย หนุนพังงาเป็นครัวของอันดามัน พร้อมติดตามความคืบของสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด และเปิดป้ายอาคารรวบรวมผลผลิตยางพารา 

“จุรินทร์-เฉลิมชัย” ร่วมเป็นสักขีพยานการทำ MOU เกษตรปลอดภัย หนุนพังงาเป็นครัวของอันดามัน พร้อมติดตามความคืบของสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด และเปิดป้ายอาคารรวบรวมผลผลิตยางพารา 
วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับอาคารรวบรวมผลิตยางพารา ที่สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จํากัด ได้ยื่นขอรับเงินอุดหนุน ในคราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาตรวจราชการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในปี 2565 วงเงิน 5,395,449 บาท เพื่อเป็นอาคารรวบรวมผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอตะกั่วป่าและอําเภอใกล้เคียง และเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดเครือข่าย ตลาดกลางยางพาราจังหวัดพังงาด้วย ซึ่งอาคารรวบรวมผลผลิตยางพาราแห่งนี้ นอกจากจะรวบรวมผลผลิตยางพาราแล้ว ยังสามารถรวบรวมผลผลิตจากกลุ่มแปลงใหญ่ต่าง ๆ ได้เช่นกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ยังได้สนับสนุนเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง ฉางปูน 500 ตัน จำนวน 1 หลัง ลานตาก ขนาด 3,900 ตร.ม 1 แห่ง เครื่องชั่ง ขนาด 40 ตัน 1 เครื่อง รถไถ ขนาดไม่ตำกว่า 47 แรงม้า 1 คัน และชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ชุดด้วย
สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด มีสมาชิกจำนวน 910 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 92.72 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ 43.33 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการในการรวบรวมผลผลิต (ยางก้อนถ้วย) จากสมาชิก จำนวน 9.5 ตัน มูลค่า 184,631.25 บาท จัดหาสินค้ามาจำหน่ายบริการสมาชิก มูลค่า 21,760,142.30 บาท ให้สินเชื่อแก่สมาชิก จำนวน 45 ราย มูลค่า 7,572,939 บาท อีกทั้งยังได้ส่งเสริมอาชีพสมาชิก ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องแกงซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ การส่งเสริมสมาชิกในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจากการบริโภคนำมาฝากขายที่สหกรณ์สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก โดยในอนาคตได้วางแผนการดำเนินงานในการเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิตทางเกษตร ทั้งการรวบรวมยางพารา และผลไม้ตามฤดูกาล ส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และส่งเสริมสมาชิกดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย
 พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU การซื้อ-ขายสินค้าเกษตร ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร ตามนโยบาย “พังงาครัวอันดามัน” มอบเช็คเงินอุดหนุนจากการยางแห่งประเทศไทย ในการสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต มูลค่า 5,395,449 บาท มอบปัจจัยการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาสุลต่าน) จำนวน 50,000 ตัว ให้กับผู้แทนเกษตรกร กล่าวพบปะทักทายพี่น้องเกษตรกรที่มารอต้อนรับ ร่วมเปิดป้ายอาคารรวบรวมผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์ฯ และร่วมกิจกรรมนำร่องการใช้นวัตกรรมเจาะต้นยางพาราร่วมการใช้แก๊สเอทธิลีนเพิ่มผลผลิตยางพารา และเยี่ยมชมกิจกรรมวัน Field Day


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :