รัฐมนตรีเฉลิมชัย ชื่นชมเกษตรแปลงใหญ่พังงา พร้อมสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบสู่ครัวอันดามัน หนุนอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรให้ยั่งยืน

รัฐมนตรีเฉลิมชัย ชื่นชมเกษตรแปลงใหญ่พังงา พร้อมสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบสู่ครัวอันดามัน หนุนอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรให้ยั่งยืน
วันที่ 30 มกราคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)บ้านนากลาง หมู่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อติดตามภาพรวมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ผัก จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ 
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักของจังหวัดพังงา ผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงาขึ้นโดยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ปัจจุบันแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงามีเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 5 กลุ่ม ใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง มีจำนวนสมาชิกรวม 169 ราย พื้นที่รวม 131 ไร่ 3 งาน โดยได้ปลูกพืชตามความต้องการของตลาด เช่น ผักสลัด ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ มะนาว บวบ กวางตุ้ง แตงกวา ตะไคร้ ผักเหลียง เป็นต้น
ในปีพ.ศ. 2566 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ผักทั้ง 5 แปลงและได้ดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการกลุ่ม การประชุมเพื่อวางแผนการผลิตของกลุ่ม การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ และการประสานงาน ด้านการตลาดล่วงหน้าโดยเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันความต้องการของตลาดด้านพืชผักปลอดภัยมีทั้งตลาดในท้องถิ่นโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล รวมทั้งโมเดลเทรด แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่มียังไม่เพียงพอและไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น จากการขับเคลื่อนร่วมกันของหลายภาคส่วนทำให้รู้ว่าจะต้องรวบรวมปัญหาที่พบและวิธีจัดการ และทำเป็นโครงการเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ในการจัดทำคำของบประมาณโครงการ เพื่อการขยายพื้นที่การผลิต รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาจุดรวบรวมผลผลิต โรงคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP และกิจกรรม Phangnga wellness Festival  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักกับผู้ประกอบการ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวและการเกษตร/โดยโครงการต่างๆ/จะเป็นการวางรากฐาน/เพื่อให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นคำของบประมาณจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ จังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,275,000 ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผัก การฝึกอบรม การจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกผัก ระบบเกษตร Smart Farm ยุคดิจิทัล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้น และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรสามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในอนาคต
    ทั้งนี้ จังหวัดพังงามีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 61 แปลง แบ่งเป็น ด้านพืช จำนวน 54 แปลง ปศุสัตว์ จำนวน 6 แปลง และด้านประมง จำนวน 1 แปลง ซึ่งทุกแปลงยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ทำให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :