ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนำผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ ทุกจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอในภาคใต้ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายพระกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เปิดการประชุมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนำผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ ทุกจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอในภาคใต้ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายพระกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,ถวายแจกันดอกไม้ ,นำกล่าวถวายความจงรักภักดี,ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวแถลงการณ์ ของกระทรวงมหาดไทย และร่วมขับร้องเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง เพื่อเป็นการหลอมรวมพลังชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย 14 จังหวัดภาคใต้ แสดงความจงรักภักดีและถวายพระกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงานว่า "ตามที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า "Carbon Neutral Event" โดยถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างทางการปกครองขนาดเล็กและสำคัญที่สุด คือ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนนโยบายให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมที่อาศัยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา จิตอาสา จิตสาธารณะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่การพัฒนาจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอถึงระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มภาคีเครือช่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้นำที่กำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน Change For Good สร้างสิ่งที่ดีเพื่อสังคมไทย

      การประชุมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทย คู่สมรสรองผู้ว่าราชการจังหวัด คู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คู่สมรสนายอำเภอ ประธานองค์กรคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ภาคเอกชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ประธานชมรม กลุ่มเครือข่ายในระดับจังหวัดและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็ง ในจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด 151 อำเภอจำนวนทั้งสิ้น 2,550 คน แบ่งเป็น Onsite ณ โรงแรม ภูเก็ต รอยัล ซีตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 285 คน และ Online จำนวน 2,265 คน เข้าร่วม"

      และในวันเดียวกันเวลา 14:30 น.โดยประมาณนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้มุ่งมั่นในการทำงานแม้จะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม #ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar